top of page

תנאי שימוש - פורטל לבריאות

אתר אינטרנט זה (la-briut.com) הוא שירות פתוח למשתמש שנברא ונוצר על ידי מערכת לבריאות (להלן: " לבריאות"). 
 
תכנים / זכויות יוצרים
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני – על פי כל דין – לרבות יישום, קוד, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, וכל חומר אחר הכלולים בו הינם של לבריאות בלבד ("החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מן החומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של לבריאות בכתב ומראש. 
 
 
תכנים של צדדים שלישיים
בפורטל לבריאות יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך לינקים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. לבריאות אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם. 
 
אי הקניית זכויות למשתמש
המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור כל חומר הנמצא באתר, או כל חלק ממנו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמת לבריאות בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 
כל חומר הנמצא באתר ובתכנים, או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רשיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קנין רוחני מכל סוג שהוא. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי התכנים באתר מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות קניין למיניהם. ללבריאות הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר. 
 
קישורים לאתרים
באתר לבריאות יש קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם שייכים ללבריאות. אין בין לבריאות לאתרים אלה כל יחסים משפטיים או מסחריים. מרמלדה אינה אחראית, ולא תישא באחריות לתכנים של האתרים החיצוניים. מרמלדה אינה בודקת, מוודאה או מבקרת את תוכנם של האתרים הללו או את אמיתותם. הקישור לאתרים אינו מהווה המלצה, אישור, עידוד או העדפה של מרמלדה לאתרים המקושרים, לרבות למפעילי האתרים, למסמכים, ולכל חומר אחר הנמצא בהם ו/או מוצג בהם. 
 
תכנים של משתמשים
משתמש רשאי לשלוח לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה. כאשר משתמש שולח תכנים להעלאה לאתר הוא מצהיר שהוא הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם וכי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם . מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר שהוא או פרסומו מהווים הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר שיש בהעלאתם או פרסומם משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר בעלי אופי בוטה, מגונה, גס, מאיים או בלתי הולם;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר שיש בהם לשון הרע;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר העלולים להטעות צרכן;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר פורנוגרפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר שעלולים לפגוע ברגשות הציבור;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר המהווים פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר פרטים אישיים אודות משתמשים אחרים, לרבות זהותם ופרטי ההתקשרות עמם;
לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;
לא לשלוח תכנים להעלאה לאתר המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
כאמור בתנאי שימוש אלה, לבריאות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם תוכן שמסר משתמש לפרסום באתר, מכל סיבה שהיא, וגם למחוק כל תוכן כאמור.
 
שימוש באתר על ידי קטינים
השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר המשתמש עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני לבריאות שקיבל רשות כאמור– לאחר שהם קראו בעיון תנאי שימוש אלה. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר את לבריאות מכל אחריות בקשר לכך.
 
אחריות
השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לבריאות, בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש. אין לבריאות אחראית ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג'. 
 
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. לבריאות עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת לבריאות אינה מתחייבת ששירותי לבריאות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי לבריאות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אל לבריאות או אצל מי מספקיה.

 

לבריאות אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי האתר יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו. 
 
לבריאות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע, וכל נזק אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים, שיגיע אליהם המשתמש באמצעות איזה מהשירותים והקישורים במכון. 
 
לבריאות לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע של המשתמש, או על המידע שנמסר על ידו, ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר. 
 
לבריאות לא תישא באחריות לכל מידע, יעוץ או עצה, בין בעל פה ובין בכתב, אשר יתקבלו אצל המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר. השימוש במידע האמור הינו על אחריות המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב לשפות את לבריאות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את לבריאות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר.

 

לבריאות רשאית על פי שיקול דעתה, וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש מאיזה מהשירותים באתר, למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן.


לבריאות תעשה כן, בכל מקרה של הפרת תנאים אלה, ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים על יד לבריאות, במשתמשיו או במי מטעמו.
הוראות אלה מוסיפות על זכויות לבריאות על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה. 
 
לבריאות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם. והכול בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם של שינויים כאלה, עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר תחילה אי נוחות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי לבריאות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
 
מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ללבריאות ולמשתמש תהיה לבתי המשפט בתל אביב-יפו

bottom of page